Knihovní řád, evidenční číslo knihovny

Výtah z Knihovního řádu Obecní knihovny ve Valašské Polance (dále jen KŘ)

Poslání a činnost knihovny

Posláním knihovny je především poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, a to v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb.

 

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat KŘ knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle Ceníku.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení KŔ, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena KŘ na jeden měsíc. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjční lhůty jsou uživateli účtovány poplatky za upomínky dle Ceníku.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit dle Ceníku.

Přístup na internet

Uživatel je povinen seznámit se s pokyny pro využívání výpočetní techniky a internetu, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.

 • Práce v síti internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu nemravného a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání návykových látek a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s internetem je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Knihovní řád platí od 16.8.2019 na dobu neurčitou.

Nedílnou součástí knihovního řádu je Ceník služeb a poplatků a Poučení o ochraně osobních údajů

Úplné znění Knihovního řádu, Ceník i Poučení o ochraně osobních údajů jsou v přílohách.